Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   

16 października 2019 r. Imieniny obchodzą: Florentyny, Ambrożego, Gawła

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Rz 2, 1-11); (Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9); Aklamacja: (J 10, 27)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Serwis informacyjny KRP

W gminie Stanin powstaje Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Koncertowy Dzień Papieski

"Boże Ciało" i "Mowa ptaków" w Kinie Łuków

Powiat garwoliński: asy w nauce ze stypendiami starosty

Łuków: Na skrzydłach amora

Pokaz Ogniowy na Skwerze

IX Szachowe Grand Prix Terespola - runda III - 20.10.2019

Koncert jazzowy w ramach XXXVI Dni Karola Lipińskiego

Po raz ósmy zaśpiewano "Gaudeamus" na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Siemiatyczach

Szkolenie 2 stopnia KSM

61. Siedleckie Zaduszki Jazzowe

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Strona główna
Księża
Historia
Świątynia
Informacje
Kontakt
Zdjęcia
 
KANCELARIA
Godziny
 
Ogłoszenia
2019-10-13
2019-10-06
2019-09-29
2019-09-22
2019-09-15
2019-09-08
2019-09-01
2019-08-25
2019-08-18
2019-08-11
2019-08-04
 
Ray Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Schola Dziecięca "Promyczki"
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
SAKRAMENTY
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Katechezy dla narzeczonych
Poradnia Rodzinna
 
Porządek wizyty dusz
Kolęda 2018/2019
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
 
 
Regulamin
 
 

 

   

REGULAMIN CMENTARZA

Świętego Rocha w Łukowie


administrowanego przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

 

 

Na podstawie  art.2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  /Dz. U. Nr 29, poz.1542 z póżn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, poz. 318 / stanowi się co następuje.

§ 1

Cmentarzem Świętego Rocha w Łukowie administruje Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

§ 3

Na cmentarzu Świętego Rocha w Łukowie urządza się groby:

a.       ziemne zwykłe,

b.      ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik),

c.       ziemne – rabatki,

d.      groby murowane – grobowce.

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

a.       za miejsca grzebalne,

b.      za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych,

c.       za korzystanie z obiektów cmentarnych,

d.      za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych,

e.       za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca,

f.        za przywrócenie prawa do grobu.

§ 5

1.      Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.

2.      Opłaty nie podlegają zwrotowi.

3.      W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

4.      Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5.      Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

6.      W wypadku nie wniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgodą zarządcy cmentarza.

7.      W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.

8.      W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych .

9.      Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

10.  Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

1.      Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2.      Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a.       pozostały małżonek (a),

b.      krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c.       krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d.      krewni boczni do 4 stopnia,

e.       powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

3.      Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

4.      Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5.      Prawo do grobu nie podlega przepisom o  dziedziczeniu.

6.      Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

7.      Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną .

                                                                § 7

1.Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w § 6 osoby zmarłej o dysponowaniu    pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje wspólnie osoba wymieniona w § 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 6 ust. 2.

2.W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

3.Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w § 6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

4.Osoby wymienione w §6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:

a.       prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,

b.      w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w § 6 ust. 2, decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

c.       członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4  niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 8

1.      Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a.       na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok - za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b.      na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2.      Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

3.      Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 9

1.      Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2.      W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego zarządca cmentarza wypłaca jego dysponentowi odszkodowanie ustalone przez specjalistę wskazanego przez zarządcę cmentarza i dysponenta uwzględniając aktualny koszt budowy takiego grobu oraz jego stopień zużycia.

§ 10

 

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

§ 11

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 12

 

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która ma podpisaną umowę z zarządcą cmentarza i otrzyma zlecenie z Kancelarii Cmentarza.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Cmentarza Świętego Rocha w Łukowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 50  w dniach i godzinach jej  urzędowania.

 

§ 14

1.      Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu . Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu.  W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

2.      W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15

 

Pracownik Kancelarii Cmentarza Świętego Rocha w Łukowie  jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata, radcę prawnego.

 

 

§ 16

 

Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00.

Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Cmentarza św. Rocha.

Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza uważane są jako nielegalne.

W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach od 14 sierpnia do poniedziałku po odpuście św. Rocha  i od 29 października do 4 listopada.

 

 

§ 17

1.      Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a.       zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b.      ustawiania ławek, ogrodzeń bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza.,

c.       przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

d.      wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e.       przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa oraz innych napojów alkoholowych,

f.        wprowadzania zwierząt,

g.       handlu,

h.       kradzieży złożonych na grobach kwiatów , świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,

i.         jazdy pojazdami,  za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących           usługi  za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,

j.        samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.

2.      Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:

a.       prac kamieniarskich i budowlanych,

b.      wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c.       prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d.      samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e.       przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów).

§ 18

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza Świętego Rocha w Łukowie ustala zarządca cmentarza.

 

§ 19

 

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 20

 

Książka skarg i wniosków jest dostępna w Kancelarii Cmentarza w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

 

 

§ 21

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (  tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póżn. zm./.

 

 

     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR