Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

6 października 2022 r. Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ga 3, 1-5); (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75); (Dz 16, 14b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Aktualności
Specyfikacja Zamówienia Publicznego - Prace konserwatorskie dla fresków
Program prac konserwatorskich dla fresków w kościele
Fotografia prezbiterium - aktualna
Fotofrafia historyczna z 1918 roku - 1
Fotografia historyczna z 1918 roku - 2
Fotografia - fragment odkrywki - 1
Fotografia - fragment odkrywki - 2
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie - przygotowanie
Bierzmowanie kl. VII
Bierzmowanie kl. VIII
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ogłoszenia
2022-10-02
2022-09-25
2022-09-18
 
Intencje
2022.10.03-10.09
2022.09.26-10.02
2022.09.19-09-25
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
Schola Dziecięca
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Bractwo Strażnicy Kościoła
Bractwo Przenajświętszej Krwi
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
Grupa Św. Maksymiliana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Regulamin
 
 

 

   

REGULAMIN CMENTARZA

Świętego Rocha w Łukowie


administrowanego przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

 

 

Na podstawie  art.2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  /Dz. U. Nr 29, poz.1542 z póżn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, poz. 318 / stanowi się co następuje.

§ 1

Cmentarzem Świętego Rocha w Łukowie administruje Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

§ 3

Na cmentarzu Świętego Rocha w Łukowie urządza się groby:

a.       ziemne zwykłe,

b.      ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik),

c.       ziemne – rabatki,

d.      groby murowane – grobowce.

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

a.       za miejsca grzebalne,

b.      za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych,

c.       za korzystanie z obiektów cmentarnych,

d.      za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych,

e.       za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca,

f.        za przywrócenie prawa do grobu.

§ 5

1.      Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.

2.      Opłaty nie podlegają zwrotowi.

3.      W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

4.      Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5.      Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

6.      W wypadku nie wniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgodą zarządcy cmentarza.

7.      W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.

8.      W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych .

9.      Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

10.  Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

1.      Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2.      Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a.       pozostały małżonek (a),

b.      krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c.       krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d.      krewni boczni do 4 stopnia,

e.       powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

3.      Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

4.      Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5.      Prawo do grobu nie podlega przepisom o  dziedziczeniu.

6.      Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

7.      Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną .

                                                                § 7

1.Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w § 6 osoby zmarłej o dysponowaniu    pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje wspólnie osoba wymieniona w § 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 6 ust. 2.

2.W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

3.Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w § 6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

4.Osoby wymienione w §6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:

a.       prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,

b.      w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w § 6 ust. 2, decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

c.       członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4  niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 8

1.      Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a.       na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok - za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b.      na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2.      Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

3.      Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 9

1.      Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2.      W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego zarządca cmentarza wypłaca jego dysponentowi odszkodowanie ustalone przez specjalistę wskazanego przez zarządcę cmentarza i dysponenta uwzględniając aktualny koszt budowy takiego grobu oraz jego stopień zużycia.

§ 10

 

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

§ 11

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 12

 

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która ma podpisaną umowę z zarządcą cmentarza i otrzyma zlecenie z Kancelarii Cmentarza.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Cmentarza Świętego Rocha w Łukowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 50  w dniach i godzinach jej  urzędowania.

 

§ 14

1.      Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu . Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu.  W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

2.      W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15

 

Pracownik Kancelarii Cmentarza Świętego Rocha w Łukowie  jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata, radcę prawnego.

 

 

§ 16

 

Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00.

Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Cmentarza św. Rocha.

Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza uważane są jako nielegalne.

W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach od 14 sierpnia do poniedziałku po odpuście św. Rocha  i od 29 października do 4 listopada.

 

 

§ 17

1.      Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a.       zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b.      ustawiania ławek, ogrodzeń bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza.,

c.       przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

d.      wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e.       przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa oraz innych napojów alkoholowych,

f.        wprowadzania zwierząt,

g.       handlu,

h.       kradzieży złożonych na grobach kwiatów , świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,

i.         jazdy pojazdami,  za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących           usługi  za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,

j.        samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.

2.      Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:

a.       prac kamieniarskich i budowlanych,

b.      wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c.       prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d.      samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e.       przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów).

§ 18

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza Świętego Rocha w Łukowie ustala zarządca cmentarza.

 

§ 19

 

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 20

 

Książka skarg i wniosków jest dostępna w Kancelarii Cmentarza w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

 

 

§ 21

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (  tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póżn. zm./.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR