Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

6 października 2022 r. Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ga 3, 1-5); (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75); (Dz 16, 14b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Aktualności
Specyfikacja Zamówienia Publicznego - Prace konserwatorskie dla fresków
Program prac konserwatorskich dla fresków w kościele
Fotografia prezbiterium - aktualna
Fotofrafia historyczna z 1918 roku - 1
Fotografia historyczna z 1918 roku - 2
Fotografia - fragment odkrywki - 1
Fotografia - fragment odkrywki - 2
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie - przygotowanie
Bierzmowanie kl. VII
Bierzmowanie kl. VIII
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ogłoszenia
2022-10-02
2022-09-25
2022-09-18
 
Intencje
2022.10.03-10.09
2022.09.26-10.02
2022.09.19-09-25
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
Schola Dziecięca
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Bractwo Strażnicy Kościoła
Bractwo Przenajświętszej Krwi
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
Grupa Św. Maksymiliana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Specyfikacja Zamówienia Publicznego - Prace konserwatorskie dla fresków
 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu ofertowym z zachowaniem zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia na:

 

 

PRACE KONSERWATORSKIE

DLA FRESKÓW NA SKLEPIENIU I ŚCIANACH PREZBITERIUM

Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

 

Łuków, dnia 06 kwietnia 2022 r.

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

zwana dalej „Zamawiającym”,

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

telefon: Kancelaria: 25 798 66 10, Proboszcz: 25 798 27 63

Adres poczty elektronicznej: an.kiel@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego [URL]:

http://www.podwyzszenia.lukow.sacro.pl/

1.2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 

 

Rozdział 2

INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOZLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

 

 

Rozdział 3

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

 

 

Rozdział 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

4.1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

Prace konserwatorskie fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej SWZ oraz decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie nr IR.1I.5144.19.1.2021 z dnia 29 października 20121 stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszej SWZ.

4.2. Prace konserwatorskie prowadzone będą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem 8137/4 w Łukowie.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

1) Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie nr IR.1I.5144.19.1.2021 z dnia 29 października 2021.

2) Program prac konserwatorskich.

3) Kosztorys „ślepy”.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w programie, o której mowa w pkt 4.4. 2). Kosztorys ślepy ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w ofercie lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w obmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji, o której mowa w pkt 4.4. 1.

 

 

Rozdział 5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2022 roku.

5.2. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

 

 

Rozdział 6

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

- jedną osobą do kierowania pracami posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 27a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.poz. 710 ze zmian.)

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –to za ten okres:

- co najmniej jedno zamówienie o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

6.2. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

 

 

Rozdział 7

PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w  art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.3. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

 

 

Rozdział 8

INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a.a) nie podlega wykluczeniu,

a.b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.1.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1) SWZ.

b) wykazu robót/prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

 

 

Rozdział 9

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

9.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

9.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

9.3 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

telefon: Kancelaria: 25 798 66 10, Proboszcz: 25 798 27 63

Adres poczty elektronicznej: an.kiel@wp.pl

9.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Ks. Proboszcz Andrzej Kieliszek, tel. 25 798 27 63

9.5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

9.6. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w SWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

Rozdział 10

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

b) w przypadku, którzy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 i 3 do SWZ.

10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 

Rozdział 11

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ – załącznik nr 4 i 5

3) Wypełniony kosztorys - załącznik nr 6

4) Wykaz osób - załącznik nr 2

5) Wykaz wykonanych prac - załącznik nr 3

6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

 

 

Rozdział 12

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 10 należy złożyć w wersji papierowej w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku, godz. 15:00 w Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie (kancelaria, plebania)

 

 

Rozdział 13

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

13.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.

13.2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie niezbędne narzędzie i materiały.

13.3. Cenę należy obliczyć:

a) podając cenę netto,

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT,

c) obliczając wysokość podatku VAT,

d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT.

 

 

Rozdział 14

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

14.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (C)

100

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

 

14.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

PC = (Cn : Cb) x 100 pkt

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

 

1.1.A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

 

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.…………………........…………………………………………………………………………........

2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy1:

…………...........................................................................................……………….……………….

.……………………………………………………………………........………………………........

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

……………………............................................................................................…………………….

.…………………………………………………………………........…………………………........

NIP ………………....………..…......……, REGON .......................................................

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail: …………..…………….........................................................................…………………….

Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na ww. adres poczty elektronicznej wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem wykonawca niezwłocznie zawiadamia zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

 

Adres do korespondencji pisemnej, w sprawach, w których może ona być tej formie prowadzona (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………...………………….....….…….

…..............................................................................................................................................………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .……………………..............…..………......

….........................................................................................................................………………........

 

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

Prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium

Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonych
w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ,

1. za cenę ryczałtową:

brutto ......................... zł (słownie brutto: ……………................................................................ zł).

Netto ........................................... zł podatek VAT …....… %, ...................................................... zł,

 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ.

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ.

4. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).

 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.

Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: ……………………………………………………………..………...………

nr telefonu ………………….………………, e-mail:……………………………..…………..….....

 

G SPIS TREŚCI.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ...........................................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór wykazu osób

 

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

 

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez: …......…………………………..…………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, przedkładam:

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

 

 

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych,
posiadane uprawnienia

Zakres wykonywanych czynności

Doświadczenie

Informacja o podstawie dysponowania osobą

1

2

3

4

5

………...…....

Uprawnienia Nr

 

.……………

 

wydane przez

 

….......…….………

Osoba do kierowania pracami posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 27a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.poz. 710 ze zmian.)

 

Osoba ta w okresie ostatnich
5 lat przed terminem składania ofert kierowała pracami konserwatorskimi i posiada uprawnienia o których mowa w art. 27a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.poz. 710 ze zmian.)

 

…………………………………

(opis inwestycji)

 

…………………………………

(wartość inwestycji)

 

…………………………………

(okres realizacji roboty od przejęcia placu budowy do dokonania odbioru przez Zamawiającego.)

 

…………………………………

(pełniona funkcja)

 

 

 

 

Uwaga:

W przypadku, gdy wskazana osoba jest Wykonawcą lub związana jest z Wykonawcą stosunkiem prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę lub zobowiązanie kierownika budowy do współpracy) w kolumnie 5 należy wpisać „zasób własny”.

 

W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot będący jej pracodawcą (np. na podstawie przepisów o przeniesieniu lub oddelegowaniu pracownika) w kolumnie 5 należy wpisać „zasób udostępniony”.

 

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

 

 

…...............................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu prac/robót

 

……………………….., dnia ………………….

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

 

WYKONAWCA:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Wykaz prac/robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat2

przed upływem terminu składania ofert

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie przedkładam wykaz prac/robót wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których zostały wykonane lub są wykonywane:

 

L.p.

Przedmiot robót

(podanie nazwy inwestycji
i miejsca jej realizacji wraz z zakresem i wartością wykonanych prac)

Daty wykonania

prac

(dd-mm-rrrr)

Podmiot, na rzecz którego robota została wykonana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz

załączam dowody określające czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

 

 

...................................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

……………………….., dnia ………………….

 

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

 

PODMIOT W IMIENIU KTÓREGO SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:

 

Wykonawca, w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Podmiot udostępniający zasoby

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

Oświadczenie

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie na prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, oświadczam, co następuje:

 

1. Oświadczenie:

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

nie podlega wykluczeniu z postępowania

podlega wykluczeniu z postępowania

 

2. Jeżeli podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie podlega wykluczeniu (sekcja wypełniana jedynie w przypadku, gdy odpowiedź w sekcji 1 brzmi TAK):

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. …………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podmiot, w imieniu, którego składane jest oświadczenie podjął następujące środki naprawcze:

…...........................................…………………………………………………………………………

 

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

 

 

 

....................................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

……………………….., dnia ………………….

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21–400 Łuków, woj. lubelskie

NIP: 825-14-58-611, REGON: 040115769

 

PODMIOT W IMIENIU KTÓREGO SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE3:

Wykonawca, w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Podmiot udostępniający zasoby

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

Oświadczenie

DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Na potrzeby postępowania na prace konserwatorskie dla fresków na sklepieniu i ścianach prezbiterium Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, oświadczam:

 

1. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie4 ………………………………….......................................................................………….

 

2. Informacja w związku z poleganiem wykonawcy na zasobach innych podmiotów5:

Oświadczam, że Wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotu/ów w zakresie warunku6 …………………………..........................................................................................………………….

Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

 

 

 

…................................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 – Kosztorys „ślepy”

 

……………………….., dnia ………………….

 

KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH

DLA FRESKÓW NA SKLEPIENIU I ŚCIANACH PREZBITERIUM

Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

 

fot. 1 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, foto archiwalne 1918r.

 

 

fot. 1 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, freski przedstawiające świętych,

stan 2021 r.

 

Miejsce przechowywania - Parafia Rzymskokatolicka Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 45, 21-400 Łuków

Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicka Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Autor Opracowania - Fundacja „Fontes” mgr Zofia Kamińska,

nr dypl. ASP, 5949 Warszawa, Sarny 21A 08-504 Ułęż

Dotyczy prac konserwatorskich objętych przepisami o prawach autorskich.

Wyceny dokonano na podstawie …………………………………………..

 

 

 

 

KOSZTORYS „ŚLEPY”

 

 

Freski bez przemalowań (dwie postaci) Powierzchnia fresku – 230 cm wys. Szer 154 cm (x 2 szt) (pow. całkowita - 708 dcm2) Powierzchnia glifu - 490 cm dł, 35 cm szer (pow. całkowita - 171,5 dcm2)

 

 

MALARSTWO ŚCIENNE

 

TBELE CENNIKA

OBIEKT

DO KONSERWACJI

WSP.

REWALO-RYZACJI

% stawki podstawowej

Powierzchnia przeznaczona do konserwacji

Wycena

8. E-1

Zaprawa mineralna wapienna GLIF

1

0,03 % - 0,10%

171,5 dcm2

171,5 dcm2 x …. zł = ……. zł

3. B-2

Spoiwa mineralne

Fresk

Malowidło ścienne technika alfresco, alsecco

Konserwacja pełna malowidła

0,5

0,26% - 1,97%

708 dcm2

708,0 dcm2 x .….zł = ...…. zł

Doku-mentacja

 

 

 

 

….… zł

RAZEM CENA BRUTTO

 

 

 

 

….… zł

 

 

 

Powierzchni ścian pokryta wtórnymi przemalowaniami – 629,07 m2 (62.907,00 dcm2)

 

MALARSTWO ŚCIENNE PROCES USUWANIA PRZEMALOWAŃ

konserwacja techniczna

 

TBELE CENNIKA

OBIEKT

DO KONSERWACJI

WSP.

REWALO-RYZACJI

% stawki

podstawowej

Powierzchnia

Przeznaczona do konserwacji

Wycena

3. B-2

Spoiwa mineralne

Fresk

Malowidło ścienne technika alfresco, alsecco

Usuwanie przemalowań

0,2

0,26% - 1,97%

62.907dcm2

62.907dcm2 x ..… zł = ….... zł

RAZEM CENA BRUTTO

 

 

 

 

….... zł

 

 

MALARSTWO ŚCIENNE PROCES REKONSTRUKCJI

(ZAKŁADA SIĘ 40% REKONSTRUKCJI (25.162,80 cdm2)

 

TBELE CENNIKA

OBIEKT

DO KONSERWACJI

WSP.

REWALO-RYZACJI

% stawki podstawowej

Powierzchnia przeznaczona do konserwacji

Wycena

3. B-2

Spoiwa mineralne

Fresk

Malowidło ścienne technika alfresco, alsecco

Rekonstrukcja

0,2

0,26%-1,97%

25.162,80 dcm2

25.162,80dcm2 x ...…zł = …….. zł

RAZEM CENA BRUTTO

 

 

 

 

……. zł

 

 

MALARSTWO ŚCIENNE PROCES PUNKTOWANIA 60 % PUNKTOWANIA POWIERZCHNI ORYGINALNEJ (37.744,20 cm2)

 

TBELE CENNIKA

OBIEKT

DO KONSERWACJI

WSP.

REWALO-RYZACJI

% stawki podstawowej

Powierzchnia

przeznaczona do konserwacji

Wycena

3. B-2

Spoiwa mineralne

Fresk

Malowidło ścienne technika alfresco, alsecco

Punktowanie

0,3

0,26% - 1,97%

37.744,20 dcm2

37.744,20dcm2 x ….zł = …....... zł

RAZEM CENA BRUTTO

 

 

 

 

……. zł

 

 

 

Ogółem koszt całego zadania wynosi - ………………………….…….. zł (brutto)

(słownie: ………………………………………..................................…………………………)

 

....................................................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

 

 

1 Powielić tyle razy, ile to potrzebne.

2 Przynajmniej dwie prace/roboty wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat

3 Odrębne oświadczenia składa wykonawca oraz podmiot udostępniający zasoby.

4 Wskazać pkt SWZ w którym ujęto warunek spełniany przez podmiot

5 Wypełnia Wykonawca - tylko jeżeli polega na zasobach innych podmiotów. Rubryki nie wypełnia podmiot udostępniający zasoby.

6 Wskazać pkt SWZ w którym ujęto warunek spełniany przez podmiot.

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR